ຂ່າວດີສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ນອນບໍພໍໃນມື້ທົ່ວໄປງີບເພີ້ມໃນມື້ວັນພັກກໍ່ຊ່ວຍທົດແທນໄດ້

ມານອນຕື່ນສວຍໃນມື້ວັນຢຸດກັນດີກວ່າ ເພາະເຂົາບອກວ່າທ່ານໃດທີ່ນອນບໍ່ພໍໃນມື້ປົກກະຕິຫາເວລາຫລັບທົດແທນກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີໄດ້ ອາຍຸຍືນອີກດ້ວຍ

ບັນຫານອນບໍຫລັບ ນອນບໍ່ພໍ ທີ່ເຄີຍເວົ້າເຖິງກັນວ່າສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ມື້ນີ້ມີການສຶກສາມາໃຫມ່ມາລົບລ້າງແລ້ວວ່າ ຄົນທີ່ນອນບໍ່ພໍໃນມື້ທົ່ວໄປອາດບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງທີ່ເຄີຍເຂົ້າໃຈ ຖ້າຫາເວລານອນທົດແທນໃນມື້ວັນຢຸດໄດ້ ອາຍຸຈະຍືນຍາວຂື້ນອີກດ້ວຍ

ໂດຍການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຫນຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ຈາກການເກັບຂໍ້ມມູນພຶດຕິກໍາຂອງການນອນຫລັບ ພົບວ່າຄົນທີ່ນອນຫລັບ 5ຊົ່ວໂມງ ຫລື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນຕໍ່ຄືນ (ລວມມື້ພັກ) ມີອັດຕາສ່ຽງເສຍຊີວິດທີ່ຫລາຍກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່ນອນ 7ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ

ຫາກໃນກຸ່ມຄົນທີ່ນອນນ້ອຍ ນອນບໍພໍ ທີ່ມີພຶດຕິກໍານອນທົດແທນໃນຊ່ວງວັນຢຸດເປັນປະຈໍາ ກໍ່ພົບວ່າມີອັດຕາສ່ຽງເສບຊີວິດບໍ່ຕ່າງຈາກກຸ່ມຄົນນອນ 7ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນເລີຍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວາ 65ປີ ສ່ວນກຸ່ມຄົນທີ່ນອນຫລັບຫລາຍກວ່າ 8ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ນັ້ນອາດມີອັດຕ່ສ່ຽງເສຍຊີວິດໍໆກັນກັບຄົນທີ່ນອນບໍ່ພໍເລີຍ

ທັງນີ້ນັກວິໄຈໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມວ່າ ການນອນຫລັບໄດ້ 7ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນອາດເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ດ່ວນສະຫລຸບເກີນໄປເພາະຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການພັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ຊຶ່ງກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບຮູບແບບການໃຊ້ງານຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການຜັກຜ່ອນທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ຊຶ່ງກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບຮູບແບບການໃຊ້ງານຂອງຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ປະເດັນຄືຕ້ອງພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ເສີມສຸຂະພາບໃຫ້ດີ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ດົນນານອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈນອນທົົດແທທນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນອນໃນມື້ວັນຢຸດ  ກໍ່ມັກຈະມີຄຸນນະພາບການນອນຫລັບທີ່ດີກວ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ

ສະຫລຸບໄດ້ວ່າບໍ່ວ່າຈະນອນນ້ອຍຫລືນອນຫລາຍເກີນໄປ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ດັ່ງນັ້ນຄວນນອນຫລັບໃຫ້ພໍດີຈະດີທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຖຖ້າມື້ເຮັດວຽກນອນບໍພໍ ກໍ່ຄວນນອນໃນມື້ວັນຢຸດໃຫ້ໄດ້ 7-8ຊົ່ງໂມງ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າເຮົາສາມາດນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍໃນທຸກໆມື້ ທັງມື້ເຮັດວຽກ ແລະ ມື້ພັກ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍ່ຈະແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນແຂງແຮງໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມັກອົດນອນໃນມື້ວັນຈັນ-ສຸກ ແລ້ວຍັງຫາຊ່ວງເວລານອນທົດແທນໃນມື້ພັກບໍ່ໄດ້ອີກ ບອກເລີຍວ່າຕ້ອງລະວັ

ອາກາປ່ວຍເປັນໂລກຕ່າງໆທີ່ຈະຕາມມາ.