ຂາຍແມັກບຸກ Air ມືສອງ ເຄື່ອງດີ, ມີຄຸນນະພາບ ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ຂາຍແມັກບຸກ  Air ມືສອງ ເຄື່ອງດີ, ມີຄຸນນະພາບ ກວດເຊັກທຸກໜ່ວຍກ່ອນຂາຍ.... ພ້ອມຮັບປະກັນ!!!!  

MacBook Air (11-inch, Early 2014)

ໂທ/ວ໋ອດແອັບ: 55998858

ທີ່ມາ: Facebook: Bpcone Sayasine