ຂາຍກາດຈໍ 9600GT ອັນລະ 600 ມີ 10ອັນສົນໃຈໂທ 77155514

facebook, Big'a Anulack