ຂັ້ນຕອນໃນການຕິດຕັ້ງ IP Address ແບບ Static ໃນ CentOS

ຂັ້ນຕອນໃນການຕິດຕັ້ງ IP Address ແບບ Static ດັ່ງນີ້ :

1. ເປີດ CentOS ຂື້ນມາ click ຂວາທີ່ Desktop ຫຼືວ່າຈະເຂົ້າໄປທີ່  Applications > System tools > Terminal

2. ເມື່ອປາກົດໜ້າຕ່າງນີ້ຂື້ນມາໃຫ້ພີມຄຳວ່າ su ຕາມດ້ວຍPassword ທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າລະບົບເພື່ອປ່ຽນມາເປັນ root

3. ຈາກນັ້ນພີມຄຳສັ່ງ  vi/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ແລ້ວ ກົດ Enter ເພື່ອເຂົ້າໄປແກ້ໄຂ ແລະ ປ່ຽນ ເປັນແບບ Static

ຈາກນັ້ນຈະເຫັນໜ້າຕ່າງນີ້ຂື້ນມາແລ້ວດຳເນີນການປ່ຽນຄ່າຕ່າງໆໃຫ້ດ້ວຍການກົດຕົວ​ “ i ” ເພື່ອ insert

4. ເມື່ອປ່ຽນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກົດປຸ່ມ Esc ເພື່ອບັນທືກ ແລະພີມຄຳສັ່ງ :wq ແລ້ວກົດ enter ຕາມດ້ວຍຄຳສັ່ງ service network restart ເພື່ອ restart network ເມື່ອ restart ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍປິດໜ້າຕ່າງ Terminal

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""