ກຸບເລືອດມີຈັກກຸບມາຫາຄໍາຕອບກັນ

ກຸບເລືອດ ກຸ່ມເລືອດ ຫຼື ໝູ່ເລືອດ ຂອງເຮົານັ້ນມີດ້ວຍກັນທັງໝົດ 4ກຸ່ມ ໄດ້ແກ່ກຸບ A, B, AB, O ໂດຍທີ່ກຸບເລືອດຂອງລູກນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດຈາກພໍ່ແມ່ໂດຍກົງ ເອີ້ນໄດ້ວ່າມີການຖ່າຍທອດມາງກໍາມະພັນຈາກພໍ່ແມ່ສູ່ລູກນັ້ນເອງ

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າ ແລເວຖ້າພໍ່ແມ່ມີກຸບເລືອດຕ່າງກັນ ລູກຈະມີກຸບເລືອດຕາມຄົນໃດ ຄືພໍ່ ຫຼື ຄືແມ່ ຄໍາຕອບກໍ່ຄືມີໂອກາດຄືທັງພໍ່ແລະແມ່ ແລະ ມີໂອກາດບໍ່ຄືທັງພໍ່ແລະແມ່ນໍາອີກ ບາງຄັ້ງລູກອາດຈະບໍ່ມີກຸບເລືອດກົງກັບພໍ່ແມ່ ອາດຈະມີ Antigen ຂອງເລືອກກຸບອື່ນມາແຝງຢູ່ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນລູກຈະບໍ່ມີກຸບເລືອດກົງກັບພໍ່ແມ່ ແຕ່ລູກກໍ່ຍັງມີກຸບເລືອດຕາມກຸ່ມເລືອດ ແລະ Antigen ຂອງພໍ່ແມ່ຢ່າງແນ່ນອນ

ມາເບິ່ງກັນວ່າພໍ່ແມ່ມີກຸບເລືອດຕ່າງໆລູກມີໂອກາດມີກຸ່ມເລືອດໃດໄດ້ແດ່

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ A+A ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ A ແລະ O

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ B+B ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ B ແລະ O

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ AB+AB ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ A,B ແລະ AB

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ O+O ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ ແລະ O ເທົ້ໍ່ານັ້ນ

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ A+AB ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ A,B ແລະ B

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ A+B ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ A,B AB ແລະ O ເປັນໄດ້ທຸກກຸບ

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ B+AB ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ A,AB ແລະ B

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ AB+O ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ A ແລະ O

-ພໍ່ແມ່ມີເລືອດກຸບ B+O ລູກມີໂອກາດມີເລືອດກຸບ B ແລະ O

ກຸບເລືອດສາມາດບອກຄວາມເປັນພໍ່ແມ່ລູກກັນໄດ້ຄ່າວໆ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີພໍ່ແມ່ມີກຸ່ມເລືອດ O ທັງຄູ່ ລູກຈະຕ້ອງມີກຸບເລືອດ O ດ້ວຍເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເປັນກຸບເລືອດອື່ນກໍາຕົວໃຜຕົວລາວເລີຍ ການກວດສອບທີ່ໃຫ້ຜົນຢືນຢັນເປັນພໍ່ແມ່ລູກກັນໃຫ້ເຫັນຜົນ 100% ຕ້ອງເຮັດການກວດ DNA ເທົ່ານັ້ນ ເພາະກວດໝູ່ເລືອດຢ່າງດຽງຄົງບໍ່ພໍ