ກິນອາຫານຄົບ 3ມື້ ກ່ອນບ່າຍ 3ໂມງ ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຫນັກ

ການເລີ່ມກິນອາຫານແຕ່ເຊົ້າ ແລະ ກິນໃຫ້ຄົບ 3ມື້ ພາຍໃນເວລາກ່ອນ 15:00 ໂມງ ໃນແຕ່ລະມື້ເຮັດໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານເຮັດວຽກສອດຄ່ອງກັບໂມງຂອງຮ່າງກາຍສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການຫຼຸດນໍ້າໜັກລວມທັງປ້ອງກັນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງອີກດ້ວຍ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການການແພດ ໄດ້ກ່າວວ່າເທັກນິກການອົດອາຫານແບບຈໍາກັດເວລາກິນໄວໃນຊ່ວງເຊົ້າວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກ ແລະ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃນດ້ານຕ່າງໆດີກວ່າການອົດອາຫານແບບອື່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່ ?

  • ກິນອາຫານຄົບສາມມື້ກ່ອນ3ໂມງຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກດີຕໍ່ສຸຂະພາບ
  • 5ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ນໍ້າໜັກ
  • ອາຫານທີ່ມີຄາໂບໄຮດເດດສູງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ຍິງໝົດປະຈໍາເດືອນໄວຂື້ນ
  •   8 ຄົນຊຶ່ງແຕ່ລະຄົນມີນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງແລະຊ່ຽງຕໍ່ການເປັນເບົາຫວານຊະນິດທີ2ເຂົ້າຮັບການຄວບຄຸມໃນຊ່ວງເວລາຮັບປະທານອາຫານໂດຍໃຫ້ເລີ່ມກິນມື້ທໍາອິດ ໂດຍເລີ່ມຈາກເວລາ 6:30-8:00ນາທີ ແລະ ໃຫ້ກິນມື້ຕໍ່ໄປໃຫ້ຄົບ 3ມື້ ພາຍໃນເວລາ6ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ ສ່ວນອາຫານທີ່ຮັບປະທານເປັນເມນູທົ່ວໄປແບບທີ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໄປຮັບປະທານກັນ ແລະ ໃຫ້ຊິມໃນປະລິມານປົກກະຕິທີ່ເຄີຍຊິມມາກ່ອນ

ເມື່ອຮອດເວລາ 15:00ນາທີ ກຸ່ມທົດລອງຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຮັບປະທານສິ່ງໃດອີກເລີຍຈົນເຖິງເວລາເຂົ້ານອນ ຊຶ່ງເທົ່າກັບວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ເທັກນິກວິທີການແບບນີ້ຈະຕ້ອງອົດອາຫານເປັນເວລາ 18ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ ໂດຍເນັ້ນໃນຊ່ວງເວລາຫົວແລງ ແລະ ຕອນເດິກ

ຫຼັງການທົດລອງເປັນເວລາ 5ອາທິດ ພົບວ່າກຸ່ມທົດລອງທັ້ງໝົດມີນໍ້າໜັກຕົວ ແລະ ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງໂດຍຕັບອ່ອນທໍາງານຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າຕານໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂື້ນ ຄວາມດັນໂລຫິດຫຼຸດລົງ ພາວະຄວາມຄຽດຈາກອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ມີຫຼາຍເກີນສົມດຸນຫາຍໄປ ແລະ ທີສໍາຄັນໃນກຸ່ມທົດລອງມີຄວາມຢາກອາຫານໃນຊ່ວງກາງຄືນຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ

ເຫັນໄໄດ້ຊັດເຈນວ່າການອົດອາຫານແບບຈໍາກັດເວລາກິນໄວ້ບໍ່ເກີນບ່າຍ3ໂມງ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາຍ ຮ່າງກາຍ ແລະ ການຫຼຸດນໍ້າໜັກຫຼາຍກວ່າເນື່ອງຈາກການສອດຄ່ອງກັບໂມງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເຊົ້າ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າການອົດອາຫານແບບອານຸຍາດໃຫ້ກິນໄດ້ຈົນເຖິງເວລາ6ໂມງແລງ ຫຼື ຊ່ວງຫົວຄໍ່າຈະບໍ່ໄດ້ຜົນຫຼາຍ ສາສະດາຈານ ແພດ ໄດ້ກ່າວໄວ້

ກນທົດລອງຄັ້ງນີ້ ເປັນການທົດລອງຄັ້ງແລກທີ່ພິສູດເຫັນວ່າ ການທີ່ນໍ້າໜັກຕົວຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກອົົດອາຫານໃນຊ່ວງເວລາຈໍາກັດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຮັບປະທານໃນປະລິມານໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແຕ່ເປັນເພາະໄດ້ປັບສົມດຸນຂອງລະບົບເຜົາຜານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວົງໂມງຂອງຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກກຸ່ມທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນຊະນິດອາຫານ ຫຼື ຫຼຸດປະລິມານການຮັບປະທານລົງແຕ່ຢ່າງໃດ.