ກິນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນສິວ ແທ້ ຫລື ບໍ່?

ສິວອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງສິວໆ ສໍາລັບຫລາຍຄົນທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງສິວໂດຍສະເພາະທີ່ໃບໜ້າ ມັນບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຮູບລັກສະນະພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈນໍາອີກ ໄປເບິ່ງກັນວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດສິວ ການກິນອາຫານມັນຈະເປັນປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດສິວແບບທີ່ຫລາຍຄົນເຊື່ອກັນ ແທ້ ຫລື ບໍ່?

ຂໍ້ມູນຈາກເວບໄຊ໌ຂອງຄະນະແພດ

ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສິວເປັນໂລກຜິວໜັງທີ່ພົບເຫັນໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ໜຶ່ງຄົນໃນໄວໜຸ່ມສາວ ຊຶ່ງເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂື້ນສິວກໍ່ຈະລົດນ້ອຍລົງແລະກໍ່ຈາງຫາຍໄປໃນທີ່ສຸດ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ຍັງມີອາການ ເປັນໆ ຫາຍໆ ຢູ່ຫລັງພົ້ນຈາກໄວໝຸ່ມແລ້ວ ເນື່ອງຈາກສິວເກີດຈາກການອັກເສບຂອງຕ່ອມໄຂມັນ (sebaceous) ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດມີສິວໃນບໍລິເວນທີ່ມີຕ່ອມໄຂມັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໃບໜ້າ, ໜ້າເອິກ, ຫຼັງ, ຄໍ, ໄຫຼ່ ຫຼື ຕົ້ນແຂນ

ສາເຫດຂອງການເກີດສິວ

ສາເຫດຂອງການເກີດສິວຈາກໄຂ່ມັນສ່ວນເກີນຈາກຕ່ອມໄຂມັນທີ່ຜິວໜັງ (sebum) ອຸດຕັນຮູຂຸມຂົນ ການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ ຄືປັດໃຈສໍາຄັນອີດປັດໃຈໜຶ່ງ ໂດຍລະດັຍຮໍໂມນ ແອນໂດຣເຈນ ມີລະດັບສູງໃນຊ່ວງໄວໝຸ່ມໂດຍສະເພາະເພດຊາຍເຮັດໃຫ້ພົບສິວໃນຊ່ວງອາຍຸນີ້ຫຼາຍກວ່າຊ່ວງອື່ນ

ຮໍໂມນດັ່ງກ່າວຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂື້ນ ມີການສ້າງໄຂມັນອອກມາຫຼາຍຂື້ນ ແລະຖ້າຫາກນໍ້າມັນທີ່ອອກຈາກຕ່ອມໄຂມັນໄປສູ່ປາກຮູຂຸມຂົນໄປປະສົມກັບເຊື້ອແບກທີເຣຍ ແລະ ເຊວຜິວທີ່ຕາຍແລ້ວຊຶ່ງຢູ່ໃນຮູຂຸມຂົນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນຂອງຮູຂຸມຂົນກາຍເປັນສິວອຸດຕັນຂື້ນລະຫວ່າງນັ້ນເມັດເລືອດຂາວໃນຮ່າງກາຍຈະອອກມາກໍາຈັດແບກທີເຣຍ ເຮັດໃຫ້ສິວອັກເສບກາຍເປັນສິວຕຸ່ມແດງບວມ ເຈັບ ແລະ ດປັນຫົວໜອງໄດ້

  • ກິນອາຫານຄົບສາມມື້ກ່ອນ3ໂມງຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກດີຕໍ່ສຸຂະພາບ
  • 5ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ນໍ້າໜັກ
  • ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ແມ່ນມະນຸດ

ຜູ້ຍິງບາງຄົນອາດມີສິວອອກມາກ່ອນມີປະຈໍາເດືອນ ໃນຊ່ວງມີປະຈໍາເດືອນລະດັບຮໍໂມນໂປຣເຈສເຕີໂຣນ ທີ່ເພີ່ມສູງຂື້ນເຮັດໃຫ້ມີການບວມຂອງຮູຂຸມຂົນ ແລະ ການຄັ່ງຂອງນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ

ນອກຈາກນີ້ການໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງກໍ່ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນສິວອຸດຕັນແລະສິວອັກເສບຕາມມາ ດັ່ງນັ້ນໃນຜູ້ທີ່ມີໂອກາດເປັນສິວງ່າຍແພດຈຶ່ງເນາະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແຕ່ຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ກໍ່ເນາະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ປາສະຈາກນໍ້າມັນ (oil-free) ແລະ ຄວນເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວອຸດຕັນຫລືອັກເສບ (noncomedogenic ແລະ non-acnegenic) ສ່ວນປັດໃຈດ້ານພັນຣຸກໍາກໍ່ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວ ໂດຍພົວວ່າບຸກຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນສິວຫຼາຍ ແລະ ມີສະພາຍຜິວມັນກໍ່ຈະມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເປັນສິວໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ມີສະພາບຜິວຊະນິດອື່ນໆ ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ທີ່ມີຜິວມັນຈະມີຮູຂຸມຂົນກ້ວາງ ຜິວຫຍາບ ລວມທັ້ງໜ້າມັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວໄດ້ງ່າຍ

ສ່ວນຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າອາຫານບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ ຊັອກໂກແລັດ ຫຼື ອາຫານມັນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວນັ້ນຈົນເຖິງຕອນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາໃດໆທີ່ຢືນຢັນວ່າອາຫານເປັນສາເຫດຂອງການເກີດສິວ

  •  

ການແພດໄດ້ລະບຸວ່າ ບັນຫາສິວມີທາງແກ້ຫຼາຍວິທີ ຢ່າງທໍາອິດ ຄືການຊື້ຜະລິດຕະພັນທາງວາງຂາບຕາມສຸເປີມາເກັດ ຫຼື ຮ້ານຂາຍຢາໃກ້ບ້ານມາຮັກສາເອງ ເຊັ່ນ ຜະລິດຕະພັນລ້າງໜ້າທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍ ກົດຊາລິໄຊລິກ (salicylic) ເບນໂຊອິລເພີຣ໌ອອກໄຊດ໌ (benzoyl peroxide) ໄນອະຊິນາໄມດ໌ (niacinamide) ທາດລັງສີ (zinc) ລວມທັງ ທຣີອອຍລ໌ (tea tree oil) ຢາຈໍາພວກນີ້ຫຼຸດອາການອັກເສບ ແລະ ຮອຍແດງຈາກການເກີດສິວ

ແຕ່ຖ້າຫາກໃຊ້ວິທີນີ້ໄປ 2-3 ອາທິດແລ້ວອາການຍັງບໍ່ດີຂື້ນ ຫຼື ເລີ່ມເປັນສິວອັກເສບແດງບີບບໍ່ອອກ ຫຼື ສິວຫາກສົ່ງຜົນກະພົບຕໍ່ຄທວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງ ກໍ່ເປັນສັນຍານວ່າເຖິງເວລາທີ່ເຈົາຕ້ອງໄດ້ໄປພົບແພດ.