ການແຫ່ເຂີຍທີ່ສຸດຍອດອີກງານໜຶ່ງ ແຫ່ງປີ 2016 (ກົດເບິ່ງຮູບພາບ)

 

ຮູບພາບຈາກ: Vuntha Daungpunya.