ການຮັກສາທ້ອງໃຫຍ່(ທ້ອງມານ)

ການຮັກສາທ້ອງໃຫຍ່ຕ້ອງຮູ້ສາເຫດຂອງການເກີດໂລກກ່ອນແລະຮັກສາທີ່ສາເຫດຂອງໂລກໂດຍແນວທາງການຮັກສາໂລກທ້ອງໃຫຍ່,ການຮັກສາເພື່ອລຸດລະດັບນ້ຳໃນທ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍສະບາຍຂື້ນຊ່ວຍຮັກສາສົມດຸ່ນຂອງເກືອແລະຊ່ວຍໃນການປັບລະດັບນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຫຼອດເລືອດມີລະອຽດດັ່ງນີ້:

- ການຮັກສາອາຫານທ້ອງໃຫຍ່ຂື້ນກັບໂລກທີ່ເປັນສາເຫດ.

- ຖ້າເກີດຈາກໂລກມະເຮັງກະຈາຍໝໍຈະພິຈາລະນາໃຫ້ການຮັກສາຜ່າຕັດແລະເຄມີບຳບັດ.

- ປັບເລື່ອງການກິນອາຫານລຸດອາຫານທີ່ມີໂຊດຽມແລະອາຫານທີ່ມີລົດເຄັມ.

- ຮັກສາໂລກຕັບໃນຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີສາເຫດຈາກໂລກຕັບແຂງໃຫ້ຈຳກັດປະລິມານໂຊດຽມໃນຮ່າງກາຍ.

- ໃຫ້ຢາຂັບຍ່ຽວໂດຍຂະໜາດຂອງຢາຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມເໝາະສົມແລະການຕອບສະໜອງແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ຢາໂດຍຫຼີກລ້ຽງການຍ່ຽວໃນເວລາກາງຄືນ.

- ເຈາະຊ່ອງທ້ອງເພື່ອລະບາຍນ້ຳ ແລະ ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ຮອດ5ລິດຕໍ່ຄັ້ງ.

- ຜ່າຕັດເພື່ອເຮັດທາງລະບາຍນ້ຳໃນຊ່ອງທ້ອງ.

- ຜ່າຕັດປ່ຽນຕັບສຳລັບຜູ້ປ່ວຍໂລກຕັບແຂງໄລຍະຮ້າຍແຮງຫຼືພາວະຕັບວາຍ.