ການອ່ານຫນັງສືແຕ່ຂວາຫາຊ້າຍເປັນແບບໃດ?

ການອ່ານຫນັງສືຈາກຂວາໄປຊ້າຍນັ້ນກໍມີສາເຫດເກີດຈາກລັກສະນະການຂຽນໃນແຕ່ລະພາສານັ້ນເອງ


ຄືໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ພາສາເກົາຫລີ ເຊີ່ງວິວັດທະນາການມາຈາກພາສາຈີນຄືກັນກັບອ່ານຫນັງສືຈາກຂວາໄປຊ້າຍເປັນແຖວຕາມແນວຕັ້ງໄປເລື່ອຍໆໂດຍແຖວໃຫມ່ແຕ່ລະແຖວນັ້ນຈະຢູ່ຫາງຊາຍຂອງແຖວເກົ່າສະເໝີ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປັດຈຸບັນເປັນເລື່ອງຄ່ອນຂ້າງປົກກະຕິຫຼາຍທີ່ພາສາເຫຼົ່ານີ້ຈະຂຽນໄປຕາມແນວນອນຫຼືຈາກຊ້າຍໄປຂວາໂດຍແຕ່ລະແຖວຈະເລີ່ມຈາກເທິ່ງລົງລຸ່ມທັ່ງນີ້ເພາະໄດ້ຮັບ ອິດທິພົນມາຈາກພາສາຢຸໂຣບໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດເປັນພາສາສາກົນແລະສ່ວນຫນື່ງຍັງເປັນຜົນມາຈາກການພິມດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີລວມໄປເຖີງການພິມວຽກຕ່າງໆເຊິ່ງບໍ່ເຂົ້າກັບການຂຽນຈາກຂວາໄປຊ້າຍຂອງພາສາເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ
ພາສາຈີນ,ຍີ່ປຸ່ນ,ເກົາຫລີ ເມື່ອຂຽນຕາມແນວນອນແລ້ວການອ່ານແຕລະຫນ້າກໍຄືກັບເຮົາອ່ານຫນັງສືພາສາລາວຫຼືພາສາອັງກິດແມ່ນເລີ່ມແຕ່ຊ້າຍໄປຂວາໃນຂະນະທີ່ຫນັງສືຂຽນຕາມແນວດິ່ງຈະຖືກພິມອອກມາໃນທາງກົງກັນນຂ້າມຄືເລີ່ມຈາກຂວາໄປຊ້າຍເວລາອ່ານຫນັງສືພວກນີ້ຈະເບິ່ງຄືອ່ານກັບລົງມາຫນ້າຖ້າປຽບທຽບກັບພາສາລາວແລ້ວເຊີ່ງຂຽນຈາກຊ້າຍໄປຂວາ
ດັ່ງນັ້ນໂຕອັກສອນຈີນຍີ່ປຸ່ນເຊິ່ງມີລັກສະນະພິເສດຄືສາມາດຂຽນໄດ້ທັ່ງໃນແນວນອນແນວຕັ້ງການຂຽນຕາມແນວນອນຂອງພາສາຈີນເອີ້ນວ່າ: ເຫີງໄຜ ການຂຽນໃນແນວດິ່ງ ເອີ້ນວ່າ: ຊູ່ໄຜ ໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ການຂຽນຕາມແນວນອນເອີ້ນວ່າ ໂຢໂກະກາກິ ໃນຂະນະດິ່ງເອີ້ນວ່າ ຕາຕາກາກິ
ຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວການຂຽນໃນແນວດິ່ງເປັນລະບົບມາດຕະການຂະນະທິການຂຽນໃນແນວນອນຈະຖືກໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ເຊີ່ງຈຳກັດເຊັ່ນ: ການຂຽນຄືປະຕູວັດແລະເຮົາອາດຈະພົບພາສາຂຽນຕາມແນວນອນແຕ່ຈາກຂວາໄປຊ້າຍຍັງມີໃນຍີ່ປຸ່ນຈົນເກົ່າຫລີດ້ວຍເຊັ່ນ:ຕາມປ້າຍລັກສະນະຕ່າງໆ.