ການສຶກສາລາວ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ

ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນສະພາບຂອງການສຶກສາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າມີການພັດທະນາຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼັກສູດໃນໂຮງຮຽນ – ການສອນນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄຸນນະພາບຂອງຄູສອນແມ່ນມີສ່ວນສຳຄັນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຄຸນນະພາບການຮຽນ – ການສອນ; ໃນໄລຍະຫຼັງນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍເປັນໃຈກາງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄູຈະໄປອ່ານຕຳລາໃຫ້ນັກຮຽນຟັງ, ແຕ່ຄູຕ້ອງຕັ້ງບັນຫາໃຫ້ນັກຮຽນຕອບ ແລະ ພາກັນຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສຳລັບມາດຕະຖານການຮຽນຂອງຊັ້ນອະນຸບານຫ້ອງໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 15 ຄົນ, ປະຖົມແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ຄົນ ແລະ ມັດທະຍົມຫ້ອງໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 40 ຄົນ.  ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນໃນຫ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ການສິດສອນມີຄຸນນະພາບ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບມາດຕະຖານປະເທດເຮົາຖ້າທຽບໃສ່ສາກົນກໍ່ຖືວ່າຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໃກ້ຄຽງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກໍ່ໄດ້ກຳນົດເອົາຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ ເຂົ້າສອນຢູ່ໃນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3; ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນທຸກໂຮງຮຽນບໍ່ວ່າຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ, ມັດທະຍົມປາຍກໍ່ຕ້ອງສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກສູດ; ຂັ້ນມັດທະຍົມພວກເຮົາຈະເອົາຄອມພິວເຕີເຂົ້າ ໂດຍທຸກໆໂຮງຮຽນຕ້ອງສອນຄອມພິວເຕີ ເພາະວ່າຄອມພິວເຕີ ແລະ ພາສາອັງກິດ ມີຄວາມຈຳເປັນຄຽງຄູ່ກັນ.

ໃນນັ້ນ, ວຽກງານການສຶກສາຂອງພວກເຮົາຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍໃນເລື່ອງຄຸນນະພາບ ໂດຍພວກເຮົາຈຳເປັນທີ່ສຸດຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ພັດທະນາຄູໃຫ້ມີ ຄວາມຮູ້ໜັກແໜ້ນເພື່ອຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນທີ່ແທ້ຈິງມາສອນໃຫ້ລູກຫຼານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການງົບປະມານ ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອມາບຳລຸງຄູແຕ່ລະວິຊາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເລື່ອງອາຄານສະຖານທີ່ກໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຖ້າວ່າເຮົາມີຄູສອນ, ມີນັກຮຽນ ແຕ່ອາຄານບໍ່ພ້ອມຮອງຮັບອັນນີ້ກໍ່ເປັນບັນຫາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ Lao Economic Daily