ການສັ່ງສອນໝູ່ທີ່ຢືນຍ່ຽວລົງແມ່ນ້ຳດ້ວຍທ່າໄມ້ຕາຍ

ຂໍຂອບໃຈວິດີໂອຈາກ:youtube