ການພັດທະນາຕົວເມືອງມາພ້ອມກັບຜົນກະທົບ

ການເອົາສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ສາຍເຄເບີລົງໄວ້ໃຕ້ດິນເປັນວິທີ່ດີ ເຊິ່ງປະເທດທີ່ພວມພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ ຶແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຈົບງາມຊົມເຊີຍ ຖ້າຢາກໃຫ້ດີແທ້ໆກໍຕອ້ງວາງແຜນຝັງຕົວເມືອງໄປຄວບຄູ່ກັບການເບິ່ງກວ້າງແນມໄກດວ້ຍວິທີວາງສາຍໄຟຟ້າ ເຄເບີນ ແລະ ໂທລະສັບລົງພື້ນດິນໃຫ້ຫມົດ; ສ້າງທາງລອດໃຕ້ດິນ ແລະ ສ້າງຂົວຂ້າມທາງເພື່ອໃຫ້ຂ້າມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງອຸບັດຕິເຫດ; ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງໄວ້ແຕ່ທຳອິດ ແລະ ອື່ນໆ... ແຕ່ວ່າສະພາບການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ປະຊາຊົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ປະກອບພວມຮອ້ງທຸກເພາະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮອ້ນຍອ້ນຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງສັງໃຫ້ກໍາມະກອນມາທັບມ້າງ ແລະ ຂຸດກົ່ນເສັ້ນທາງຄົນຍ່າງ, ຖະຫນົນຫລວງ ແລະ ຮ່ອມນອ້ຍໃຫຍ່ເພື່ອຈຸດປະສົງເອົາສາຍໄຟຟ້າ, ເຄເບີນ ແລະ ໂທລະສັບລົງໄວ້ໃຕ້ດິນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຕ່າງໆເປ່ເຟເສຍຫາຍຫນັກ ແລະ ຍັງກໍໃຫ້ເກີດຄວາມເປີເປື້ອນຂີ້ໄຫງ່ປິວເຂົ້າປາກເຂົ້າດັງສົ່ງຜົນເກີດອຸບັດເຫດ ແລະ ເປັນມົນລະພິດທາງຫາຍໃຈ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນມີບາງບອ່ນສອ້ມແປງ ແລະ ປົວແປງຄືນມັນກໍບໍ່ເປັນຄືເກົ່າເຮັດເກີດເປັນຂຸມໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນນີ້ບໍ່ພຽງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ງົບປະມານລັດ ຫາກຍັງເຮັດເກີດຄວາມພໍໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນຍອ້ນຄວາມມັກງ່າຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວປະເທດລາວ