ການປ້ອງກັນການເກີດໂລກໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍການລຸດພາວະຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກໂດຍການຄວບຄຸມເລື່ອງການກິນອາຫານບໍ່ໃຫ້ຕຸ້ຍຫຼາຍຈົນເປັນສາເຫດຂອງການເກີດໂລກ

- ຕ້ອງຮັກສານ້ຳໜັກໂຕໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ

- ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ

- ການຄວບຄຸມອາຫານໃຫ້ພໍປະມານ

- ລຸດແລະເລີກການກິນເຫຼົ້າເບຍ

- ຫຼີກລ້ຽງການກິນຢາໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ