ການປູກໝາກເຜັດໃຫ້ຖືກວິທີ

ການ​ປູກອາດ​ຈະ​ເລືອກ​ປະຕິ​ບັດ​ໄດ້ 3 ວິ­ທີ​ຕາມ​ຄວາມເໝາະ​ສົມ​ຄື 1. ໂດຍ​ວິ­ທີ​ການໃຊ້​ແກ່ນ​ໝາກ­ເຜັດ​ປູກ​ໂດຍກົງ​ໃນ​ຂຸມ, ຂຸມ​ລະ 3-5 ແກ່ນ, ແກ່ນ​ໝາກ­ເຜັດ​ຫວ່ານ​ອັດ­ຕາສ່ວນ​ອອກ 80%, ໃຊ້​ແກ່ນ 60-90 ກຣາມ​ຕໍ່ 1.600 ຕາ​ແມັດ, ນິ­ຍົມ​ປະ­ຕິ­ບັດ​ໃນ​ໜານ​ປູກ​ຂະຫນາດ​ໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່​ມີ­ແຮງ​ງານພຽງ­ພໍ​ໃນ​ການ​ຍ້າຍ​ຕົ້ນ​ກ້າ, ສຳ­ລັບ​ຈຸດ​ອ່ອນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກໃຊ້​ການ​ປູກ​ວິ­ທີ​ນີ້​ຄື​ຕົ້ນ​ໝາກເຜັດ​ອ່ອນ­ແອອາດ​ຈະ​ຖືກ​ມົດ ຫລື ແມງ­ໄມ້​ຊະ­ນິດ​ອື່ນໆ​ກັດ​ກິນ​ໃບ ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ້ນ​ເປືອງ​ແນວ​ພັນ ແລະ ເສຍ​ເວ­ລາ​ໃນ​ການ​ປູກ​ຊອນ. ສ່ວນ​ວິ­ທີ 2. ກ້າ­ແກ່ນ​ໝາກ­ເຜັດໃຫ້​ອອກ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ນຳ­ໄປ​ປູກ​ໃນ​ຂຸມ​ຖົມ​ດ້ວຍ​ດິນ​ບາງໆ.