ການບໍລິຫານເວລາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ

ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄົນລາວເຮົາຮີບຮ້ອນຂຶ້ນແລ່ນນຳເວລາແຕ່ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍກັນບໍລິຫານຈັດການເວລາໄດ້ດີຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເຮົາປັບຕົວກັບວິຖີ ແລະ ຈັງຫວະການດຳເນີນຊີວິດໃນສັງຄົມ-ເມືອງໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການບໍລິຫານເວລາທ່ານຄວນຈົດບັນທຶກການໃຊ້ເວລາໃນແຕ່ລະມື້ການບໍລິຫານເວລາຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຈົດບັດທຶກກິດຈະກຳຂອງຕົນເອງວ່າໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ໃຊ້ເວລາຈັກຊົ່ວໂມງໃນການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນ 3 ມື້ເຊັ່ນ: ການກິນ,ການເຮັດວຽກ, ການພັກຜ່ອນ,ການອອກກຳລັງກາຍ, ການໄປຫຼິ້ນນຳໝູ່, ການໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວ ເປັນຕົ້ນ.ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳເອົາກິດຈະກຳທີ່ບັນທຶກນັ້ນມາຮຽບຮຽງຄືນເບິ່ງວ່າສິ່ງໃດແດ່ທີ່ສຳຄັນ ແລະບໍ່ສຳຄັນ, ແລ້ວຄວນ ຈັດການ ແບ່ງເວລາໃຫ້ເຂົ້າກັບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະສົມຄືນໃໝ່.

  1. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ວາງແຜນ:
    ຄວນກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລືມ ແລະ ຕ້ອງມີແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ວ່າຕ້ອງ ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນອາທິດນີ້,ອາທິດໜ້າ ແລະ ໃນປີນີ້, ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ອາດຈຳເກີດຂຶ້ນໄວ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ການວາງແຜນການບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປາສະຈາກບັນຫາຢ່າງສີ້ນເຊີງແຕ່ຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໄດ້.
  2. ມີແຟ້ມເອກະສານວຽກ:
    ຄວນມີການຈັດການເອກະສານວຽກຕ່າງໆມາຮີບໂຮມໃສ່ໃນແຟ້ມດຽວກັນເພື່ອເປັນການຈັດເອກະສານວ່າວຽກໃດດ່ວນ,ວຽກໃດສຳຄັນ, ແລ້ວມາຮີບໂຮມເປັນ ແຟ້ມດຽວເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ສະດວກໃນການຊອກຫາ.
  3. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງທີ່ບັນທຶກ:
    ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີຕ້ອງຈັດການກັບຕົນເອງສາກ່ອນ, ຖ້າຈົດບັນທຶກແລ້ວຕ້ອງເຮັດໄປຕາມລຳດັບ ວຽກທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດກັບການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  • ທ່ານລອງນຳໃຊ້ວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປບໍລິຫານເວລາຂອງທ່ານລອງເບິ່ງມັນໜ້າຈະຊ່ວຍໄດ້ໃນການບໍລິຫານວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໝົດທຸກຂໍໍ້ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ໄດ້,ຄ່ອຍໆເຮັດໄປແລ້ວປັບປຸງໄປຫວັງວ່າຊີວິດທ່ານຈະເປັນມິດກັບເວລາໄດ້ດີຂຶ້ນ.