ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ…ທີ່ບໍ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ

ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ…ທີ່ບໍ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ

ປະຈຸບັນນີ້ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ ຈຳເປັນໃນຊິວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາເພາະການປະຕິບັດວຽກ ຕ່າງໆແມ່ນນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົນເອງແມ່ນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1 ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຄວນພັກ 10-15 ນາທີໂດຍການຫຼັບຕາ, ຫຼຽວເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າບໍລິຫານສາຍຕາ ດ້ວຍການເຫຼືອກຕາເປັນວົງມົນ 5-6 ຮອບ, ໃຊ້ນີ້ວນາງແຕະຫົວຕາແຕ່ລະຂ້າງແລ້ວບີບເປັນຈຸດໆ 1-2 ນາທີ.

2 ຕັ້ງຈໍຄອມພິວເຕີຫ່າງຈາກສາຍຕາປະມານ 50-60 ຊັງຕີແມັດ, ລະດັບຕໍ່າກວ່າສາຍຕາເລັກນ້ອຍເພື່ອຫຼຸດການລວມ ເປັນຈຸດຂອງແສງ, ສ່ວນຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຄວນໃຫ້ປະມານ 3 ເທົ່າ ຂອງແສງແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢູ່.

3 ຈັດທ່ານັ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ເວລາພິມສອກ ແລະ ແປ້ນພິມຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ, ຂາສອງຂ້າງວາງລຽບກັບພື້ນ, ນັ່ງໂຕຊື່, ຢ່າເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມືກົ່ງໂຄ້ງຜິດປົກກະຕິ.

4 ຄວນເຄື່ອນເໜັງຮ່າງກາຍເປັນໄລຍະໆເຊັ່ນ: ກຳມືແລ້ວປ່ອຍມື, ນວດບ່າ, ຄໍ, ຢືດແຂນ ແລະ ລຸກຂຶ້ນຢືນເໜັງໂຕໄປມາ ເປັນໄລຍະໆ.

5 ໝັ່ນອານາໄມປັດຂີ້ຝຸ່ນ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຄອມພິມເຕີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດ.