ກະຊວງການເງິນ ຢືນຢັນຈະປະຕິບັດລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 95,17%

        ເຖິງວ່າສະພາບການເງິນ ຂອງຕະຫຼາດໂລກ ແລະພາກພື້ນ ຍັງມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ລາຄາແຮ່ທາດມີການຫຼຸດລົງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ ແລະສົ່ງອອກແຮ່ທາດແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິປະບັດແຜນງົບປະມານຂອງກະຊວງການເງິນຍັງຈະດໍາເນີນ ແລະສືບຕໍ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໂດຍໝົດສົກປີ 2015-2016 ນີ້ໄດ້ມີການສັງລວມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະຄາດຄະເນຈະສາມາດປະຕິ ບັດລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 22.555 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 95,17% ແລະລາຍຈ່າຍບໍ່ເກີນ 30.128 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96,62% ຂອງແຜນດັດແກ້.

            ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງການເງິນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໝົດສົກປີ 2015-2016 ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນແຜນງົບປະມານທີ່ສົມທຽບໃສ່ ແຜນດັດແກ້ຄາດວ່າໝົດປີຈະສາ ມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ  22.555  ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 95,17% ລາຍຮັບພາຍໃນ 20.041 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 94,56% ໃນນັ້ນສ່ວຍ ສາອາກອນ 9.711 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96,40% ຫຼຸດແຜນ 363 ຕື້ກີບ, ພາສີ 6.366 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89,92% ຫຼຸດແຜນ 714 ຕື້ກີບ, ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 1.986 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96,47% ຫຼຸດແຜນ 72 ຕື້ກີບ ລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ 1.975 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,75% ຫຼຸດແຜນ 25 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບ ອື່ນໆ 21.19  ຕື້ກີບ.

         ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ຍັງຄາດຄະເນປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ໂດຍໝົດສົກປີຄາດວ່າຈະປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບໍ່ເກີນ 30.128 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96,62%, ໃນນີ້ ຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະເງິນອຸດໜູນ 9.150 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97% ຂອງແຜນການດັດແກ້ເງິນນະໂຍບາຍ 1.509 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 94% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ເງິນບໍລິຫານ 2.758 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ 1.686 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 94% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ລາຍຈ່າຍຊໍາລະໜີ້ສິນ 6.173 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການດັດແກ້, (ຊໍາລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ 3.457 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນດັດແກ້, ຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ 2.716 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການ ດັດແກ້) ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ 3.308 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການດັດແກ້ ນອກນີ້ຍັງຄາດຄະເນການຂາດດຸນຈະມີຈໍານວນ 7.572 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 6,97% ຂອງ GDP.

     ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຜ່ານມາກະຊວງດັ່ງກ່າວສາມາດປະຕິບັດລາຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 15.711 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 66,55% ໃນນັ້ນລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 14.012 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 66,11% ຂອງແຜນການດັດແກ້, ສ່ວນລາຍຈ່າຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ  24.291 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 78,06% ນອກນີ້ຍັງມີແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງ ຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດ ທັງໝົດ 6.153 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 82,95% ຂອງແຜນດັດແກ້ໃນນັ້ນມີເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອນດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 4.653 ຕື້ກີບ, ກູ້ຢືມພາຍໃນ 1.375 ຕື້ກີບ ແລະເງິນເກີນແຜນສົກປີ 2014-2015 ຈໍານວນ 125 ຕື້ກີບ.

         ຈາກຕົວເລກການສັງລວມ  ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວເຫັນວ່າລາຍຮັບ ບໍ່ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ ຕາມແຜນດັດແກ້ ໂດຍສະເພາະລາຍຮັບພາຍ ໃນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 1.100 ຕື້ກີບ, ແຕ່ເບື້ອງລາຍລັດຖະບານກໍໄດ້ຄຸ້ມຄອງຮັດກຸມ ແລະເຫັນວ່າແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເກືອບ 1.000 ຕື້ກີບ, ຢ່າງໃດກໍຕາມເພື່ອຊໍາລະສະສາງງົບປະມານສົກປີ 2015-2016 ໃຫ້ຂາດໂຕລັດຖະບານໄດ້ລະດົມແຫຼ່ງທຶນດຸ່ນດ່ຽງ ເພີ່ມຈໍານວນໜຶ່ງ, ສ່ວນຕົວເລກລະອຽດຈະສະແດງອອກໃນການສະຫຼຸບຂາດໂຕງົບປະມານໃນ ທ້າຍປີ 2016.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: "ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ"