ກອງທຶນ RMF ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ມີໜ້າ​ທີ່​ແນວ​ໃດ?

ກອງທຶນ RMF ເປັນຄໍາທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດວ່າ Retirement Mutual Fund ໂດຍຈັດເປັນກອງທຶນລວມປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍໃນການເປັນທາງເລືອກ,ເພື່ອການເງິນອອມເງິນເພື່ອເກັບໄວ້ໃຊ້ໃນຊ່ວງໄວກະສຽນອາຍຸ ຫຼື ຍາມແກ່ເຖົ້າໂດຍທາງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສິດທິປະໂຫຍດທາງພາສີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນເຮັດກອງທຶນ RMF ນີ້ເພື່ອເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທົ່ວໄປ​,ເຊິ່ງກອງທຶນ RMF ນີ້ເໝາະຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບກຸ່ມບຸກຄົນທີ່ເບິ່ງການໄກເພື່ອການອອມເງິນໃນໄວກະ​ສຽນ ອາຍຸທີ່ບໍ່ມີສະຫວັດດິການອອມເງິນຕ່າງໆມາຮອງຮັບ.

ກອງທຶນ RMF ມີເງື່ອນໄຂໃນການລົງທຶນຢ່າງ​ໃດແດ່?

  • ຜູ້ສົນໃຈຕ້ອງລົງທຶນຂັ້ນຕໍ່າຂອງເງິນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 3 ເປີເຊັນ ຫຼື ປະມານ 5,000 ບາດ.
  • ຜູ້ສົນໃຈຕ້ອງມີການລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກປີ ແລະ ຕ້ອງຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າປີລະ 1 ຄັ້ງ.
  • ຜູ້ສົນໃຈຕ້ອງບໍ່ລະງັບການຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນເກີນກວ່າ 1 ປີຕໍ່ເນື່ອງກັນເວັ້ນແຕ່ປີໃດທີ່ບໍ່ມີເງິນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
  • ຜູ້ສົນໃຈລົງທຶນ ແລະ ຖືໜ່ວຍລົງທຶນຕ້ອງເຮັດຈົນມີອາຍຸ 55 ປີ ແລະ ຕ້ອງລົງທຶນມາບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີໂດຍນັບຈາກວັນທີ່ເລີ່ມຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນໃນວັນທໍາອິດ.
  • ປະໂຫຍດຂອງກອງທຶນ RMF ມີແມ່ນຫຍັງແດ່?
  • ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີກອງທຶນໃດໆ ມາຮອງຮັບໃນຍາມກະສຽນ ຫຼື ແກ່ເຖົ້າໄດ້ຮັບເງິນສະສົມສໍາລັບໃຊ້ຈ່າຍໃນຍາມຊະລາໂດຍສະ​ເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີນາຍຈ້າງ.
  • ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບເງິນສະສົມ​ເຊິ່ງສາມາດເລືອກລົງທຶນໃນສິນຊັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະ ຜົນຕອບແທນເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ສະສົມເງິນໄດ້ສະດວກເພາະການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ RMF ນັ້ນກໍານົດໃຫ້ຊື້ໜ່ວຍລົງທຶນພຽງປີລະຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນແຖມເງິນຂັ້ນຕໍ່າທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທຶນກໍບໍ່ໄດ້ສູງຫຼາຍຈົນເກີນໄປອີກດ້ວຍ.
  • ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຍົກເວັ້ນພາສີໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 15 ເປີເຊັນຂອງເງິນໄດ້ແຕ່ລະປີ.
  • ເມື່ອເຖິງວັນຄົບກໍານົດທີ່ສາມາດໄຖ່ຖອນການລົງທຶນແລ້ວເງິນທີ່ໄດ້ມາທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຜົນຕອບແທນຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍສໍາລັບການລົງທຶນແບບນີ້ບໍ່ນັບເປັນຫນ່ວຍພາສີນັ້ນ​ເອງ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ​ກອງ​ທຶນ RMF ຈຶ່ງຈັດ​ເປັນ​ເຄື່ອງມື​ທີ່​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ​ເປັນ​ການ​ກຳນົດ​ສິດທິ​ປະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ພາສີ,​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ແຮງ​ຈູ​ງ​ໃຈ ​ແລະ ກຳນົດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄວ້​ແຕ່​ຫາກ​ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ​ທີ່​ກຳນົດ​ເງື່ອນ​ໄຂໄວ້ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ລົງທຶນຕ້ອງເສຍສິດທິໃນການໄດ້ຮັບຍົກເວັ້ນພາສີໄປລວມທັງເງິນພາສີທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຍ້ອນຫຼັງ 5 ປີກໍຕ້ອງຊໍາລະຄືນຫາແກ່ທາງການອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນຫາກຄິດຈະລົງທຶນກັບກອງທຶນ RMF ຄວນສຶກສາໃຫ້ດີເຖິງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດທັງ​ໝົດ​ນີ້ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຕົວຜູ້ເຮັດການລົງທຶນກັບກອງທຶນ RMF ເອງ.